စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္းရွိ ၃ ႁမႊာပူးမိသားစုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ | DVB