အက္ဖ္ေအဖလား ခ်ဲလ္ဆီးဗုိလ္စြဲမႈႏွင့္ ထူျခားခ်က္အခ်ဳိ႕ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB