ကီေလာင္၀ဲမီးေတာင္ ေခ်ာ္ျပာမ်ားမႈတ္ထုတ္ေနပုံ႐ုပ္သံ ထုတ္ျပန္ (႐ုပ္သံ) | DVB