ဆီးရီးယားသမၼတႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB