အမ်ိဳးသမီး လိင္တူေမတၱာဖြဲ႔ Knife+Heart ျပင္သစ္႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB