ကေလးငယ္မ်ား၏ လိင္မဖြယ္မရာပံုမ်ား အင္တာနက္ေပၚတင္သူ ၁၃၂ ဦးကို ဖမ္းဆီး | DVB