အီတြမ္ဂိုဆည္အနီး ေနထိုင္သူ ၅ ေသာင္းခန္႔ ေဘးလြတ္ရာေျပာင္းေရႊ႕ | DVB