မူဆယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ေသဆံုးသူ ၂၁ ဦးအထိ ရွိလာ | DVB