ဖာပြန္ခ႐ုိင္အတြင္း လမ္းျပင္ေနမႈ ယာယီရပ္ဆုိင္းေပးမည္ဟု တပ္မေတာ္ ေၾကညာ | DVB