ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း ဖြင့္ၿပီး တႏွစ္အၾကာ ဆုိးဆုိးရြားရြား ပ်က္စီး | DVB