ဒုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မေက်နပ္၍ ဒုိင္၏ထုိင္ခံုကို တင္းနစ္႐ိုက္တံျဖင့္ ႐ုိက္သည့္ တင္းနစ္မယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB