ကာတာလုိးနီးယားအတြက္ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ မရိွဟု စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB