ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အန္ဗြီစီ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အျခားေနရာသြားပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ | DVB