ပုပၸါးေတာင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိခုိက္ပါက ေကဘလ္ကားတပ္ဆင္ခြင့္ျပဳမည္ | DVB