ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္မင္းသား၏ မဂၤလာပြဲ လံုၿခံဳေရး တင္းၾကပ္ဖြယ္ရွိ | DVB