အီဘိုလာ ကာကြယ္ေဆးသစ္ တပတ္အတြင္း ကြန္ဂိုကုိ ေရာက္မည္ | DVB