ပစ္ခတ္ခံရၿပီးေနာက္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ ေနာင္ရန္း လံုၿခံဳေရးကင္းစခန္း  (ဓာတ္ပံု) | DVB