ကေလး ၂ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ကို ကယ္တင္ရန္ ၁၁၇၃ ႀကိမ္ ေသြးလႉခဲ့သည့္အမ်ဳိးသား | DVB