ဘာေလာ့တယ္လီကို လက္ေရြးစင္အသင္းတြင္ ျပန္ေရြးရန္ ေဆြးေႏြးမည္ | DVB