အေမရိကန္တြင္ မုန္တုိင္းဝင္ေရာက္ၿပီး မုိးသီးေႂကြ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ | DVB