စစ္ေဘးေၾကာင့္ ေျပးလႊားတိမ္းေရွာင္ ခိုလံႈေနၾကရသည့္ ကခ်င္အဘြားအိုမ်ား (ဓာတ္ပံု) | DVB