စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာသင္တန္းဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္ (ဓာတ္ပံု) | DVB