ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို မိသားစုႏွင့္နီးသည့္ေနရာရွိေက်ာင္းတြင္တာဝန္ေပးရန္ အဆို႐ံႈးနိမ့္    | DVB