ဇီးကုန္းတြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားပ်က္စီး | DVB