“ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြက ဘယ္ဘက္ကမွ မဆုတ္ဘူး။” ရွမ္းႏွင့္ပေလာင္တိုက္ပြဲအေပၚ- ေမးျမန္းခ်က္ | DVB