အင္ဒို မက္ရာပီမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲ၊ ေတာင္ေျခတြင္ စခန္းခ်ေနသူမ်ား မွတ္တမ္းတင္ (႐ုပ္သံ) | DVB