“သည္းမခံႏိုင္ဘဲ မီး႐ႈိ႕တဲ့အဆင့္ျဖစ္သြားတာ” ဖားကန္႔ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ မီး႐ႈိ႕ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းခ်က္ | DVB