တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံအျဖစ္ လက္ဖက္စိုက္ပ်ဳိး | DVB