ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ျပဳလုပ္မည့္ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေျမာက္ကုိရီးယား ေရႊ႕ဆုိင္း | DVB