အင္နီေယစတာကို အင္တာဗ်ဴး႐ုပ္သံ ႐ုိက္ကူးစဥ္ စတိတ္စင္ၿပိဳက်၊ ၁၈ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB