မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ပဲစင္းငံုေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ | DVB