ခြဲထြက္ေရးလိုလားသူကို ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ | DVB