အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ ၁၇၀၀ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ မြမ္းမံသင္တန္းပို႔ခ်ေန | DVB