စာသင္ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ေသနတ္ကုိင္ ဓားျပတုိက္သူအား အေသပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) | DVB