အရက္မူးၿပီး အိပ္ေနသည့္ သခင္ကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ ခ်စ္စဖြယ္ေခြးေလး (႐ုပ္သံ) | DVB