အန္စီေအအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ေကအန္ပီပီပါ၀င္လက္မွတ္ထုိးေရး လူထုေထာက္ခံႀကိဳဆုိ | DVB