တနသၤာရီ-ပဲခူး ဓာတ္အားလုိင္းသြယ္တန္းမည့္ကိစၥ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ | DVB