ၿမိတ္ မိ႐ုိးဖလာဓနိလုပ္ငန္း ဓနိေတာေတြ ျပဳန္းတီးလာ၍ ေဒသခံမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန | DVB