ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ဝေဘာ္​ႀကီးေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္၊ ေနအိမ္ ၉၀ ေက်္ာ ျပာက် | DVB