လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္း၊ ေသြးသားရင္းခ်င္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ျပႆနာ | DVB