မင္းတုန္းတြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ လူေနအိမ္ ၅၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီး | DVB