သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒအခ်ဳိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ဖ်က္သိမ္းရန္ သုံးသပ္ေန | DVB