သာသနာေျမတုိးခ်ဲ႔ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ဒုသမၼတထံ တိုင္ၾကား | DVB