ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ထိုင္းအလုပ္ရွင္က လုပ္အားခ ဘတ္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ဖိုး ျပန္ေပးရန္ သေဘာတူ | DVB