ျဖဴးတြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္လဲက်ပိမိ၍ မိခင္ျဖစ္သူ ေသဆုံး၊ ကေလးငယ္ ဒဏ္ရာရ | DVB