မုတ္သံုအဝင္ကာလ မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္ကို ျပည္သူမ်ား အထူးဂ႐ုျပဳရန္ သတိေပး | DVB