ယြမ္ေငြ ၇၅ ဘီလီယံခန္႔ လိမ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အာမခံကုမၸဏီ ဥကၠ႒ေဟာင္းကို ေထာင္ ၁၈ ႏွစ္ခ် | DVB