တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္မီဒီယာအတြက္သာ ကခ်င္ခရီးစဥ္စီစဥ္ေပးသည့္ကိစၥ ျပန္ၾကားေရးေတာင္းပန္ | DVB