“လက္နက္ႀကီးက်တဲ့ က်ည္ဆန္ ႏွလုံးမွာ တည့္တည့္မွန္ေတာ့”- ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္တဦးႏွင့္  ေမးျမန္းခ်က္ | DVB