ေလာပိတက အျငင္​းပြား​ေျမ​မ်ားကို ေတာင္သူ ၃၀ေက်ာ္က ၿမိဳ႕​ေျမအျဖစ္​လႉဒါန္​း | DVB